Disclaimer

Algemene voorwaarden

Mojo Design BVBA

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: zodra er een overeenkomst tot stand komt tussen Mojo Design en de klant, hetzij door goedkeuring van de offerte, hetzij door betaling van een voorschot of op enige andere manier, verklaart de klant zich automatisch akkoord met de toepassing van onderhavige voorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. De eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

2. Levering en levertijd: Mojo Design stelt alles in het werk om de vooropgestelde levertermijnen te respecteren. De overeengekomen levertermijnen zijn echter indicatief, en maken geen resultaatsverbintenis uit. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld indien de vooropgestelde levertermijn door ons niet kan worden nagekomen (noch indien de oorzaak bij ons ligt, noch indien dit zou te wijten zijn aan derden of aan overmacht). Bij dergelijke problemen zoeken wij steeds naar de best mogelijke oplossing in samenspraak met onze leveranciers, klanten en eventuele derden. Vertraging in de levering geeft echter in geen enkel geval aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Betaling: alle betalingen dienen te geschieden binnen de termijn vermeld in de offerte en/of de factuur. Bij gebrek aan uitdrukkelijke vermelding, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Laattijdige of onvolledige betalingen zullen aanleiding geven tot ingebrekestelling en invordering, zo nodig via een gerechtelijke procedure. Daarbij zal elke betalingsachterstal aanleiding geven tot de aanrekening van een interest van 12% per jaar en van een schadebeding van 10% (ter dekking van bijkomende buitengewone inningskosten en andere schade), met een minimum van 75,00 EUR.

4. Klachten: alle eventuele klachten dienen ons te bereiken binnen de 8 dagen na levering. Klachten m.b.t. zichtbare onvolkomenheden moeten onmiddellijk na levering worden gemeld. Klachten die ons laattijdig bereiken, zullen niet meer aanvaard worden.

5. Garantie: de garantie is deze die door de fabrikant wordt verleend, onder de hierna gestelde beperkingen. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs voorgelegd te worden (getekende offerte of gestort voorschot of de uiteindelijke factuur). De beslissing of het product onder de garantie valt, wordt steeds genomen door de fabrikant of de leverancier van het product. De garantie blijft in ieder geval beperkt tot de herstelling van het gebrek, of maximaal de vervanging door gelijkwaardige producten. In geen enkel geval kan enige bijkomende schadevergoeding verschuldigd zijn. De garantie vervalt indien er een verkeerd gebruik is geweest van het product of indien de klant zelf zonder uitdrukkelijke toestemming veranderingen heeft aangebracht (of laten aanbrengen) aan het product.

6. Intellectuele eigendomsrechten: de verstrekte informatie op onze website, offertes en andere documenten is beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn en blijven eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van hetgeen wordt aangeboden, van de eventuele bijhorende tekeningen en in het algemeen van alle intellectuele eigendom waarvan de klant kennis zou krijgen. De gehele of gedeeltelijke reproductie, vertaling, aanpassing, publicatie, verspreiding, bewerking of gebruik (voor commerciële of andere doeleinden), op gelijk welke manier, is ten strengste verboden. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk na onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

7. Beperking van aansprakelijkheid m.b.t. verstrekte informatie op website en op documenten: wij streven naar veilige, volledige en betrouwbare informatie op onze website en op al onze uitgereikte documenten. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tijdelijke onvolkomenheden of onjuiste informatie. Wij staan evenwel steeds open voor uw opmerkingen dienaangaande.

8. Gegevensverwerking: bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens nemen we alle vigerende Belgische en Europese privacyregels (GDPR) in acht om u maximaal te beschermen. U vindt onze privacyverklaring op onze website www.mojodesign.be.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken: enkel het Belgische recht is van toepassing op de verhouding tussen Mojo Design en zijn klanten. Elk eventueel geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Mojo Design.